Η Audax Cybersecurity εφαρμόζει τη διαδικασία αναγνώρισης και προσδιορισμού των ευπαθειών με στόχο την εύρεση πιθανών κενών ασφάλειας ή αδυναμιών, οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν την είσοδο στα πληροφορικά συστήματα της επιχείρησης με καταστροφικά αποτελέσματα.

Η μελέτη περιλαμβάνει ως παραδοτέο την πλήρη καταγραφή των ευπαθειών με σκοπό τη δημιουργία μιας ασφαλούς στρατηγικής αντιμετώπισης αυτών.

Η ανίχνευση διακρίνεται σε εξωτερική και εσωτερική:

  • External Vulnerability Assessment
  • Internal Vulnerability Assessment

Ολες οι ανωτέρω μέθοδοι και τεχνικές, εφαρμόζονται από τα εξειδικευμένα στελέχη μας όχι μόνο αξιοποιώντας το πλέον εξελιγμένο εμπορικά διαθέσιμο λογισμικό κορυφαίων οίκων και τις πιο πρόσφατες εκδόσεις γνωστών και λιγότερο γνωστών attack toolkits αλλά αξιοποιώντας κυρίως εργαλεία που αναπτύσσονται από το τμήμα RD της Audax Cybersecurity με σκοπό τον εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση ακόμα και άγνωστων μέχρι σήμερα κινδύνων (0day attacks).