Η πλατφόρμα Cyber Radar είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ικανό να εντοπίζει και να αποτρέπτει διαδικτυακές απειλές, να παρακολουθεί την ακεραιότητα των αρχείων και να δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης απόκρισης των συμβάντων στους αναλυτές σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως υπηρεσία 24Χ7Χ365!

Το Cyber Radar αντιμετωπίζει την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση και την άμεση απόκριση σε προηγμένες απειλές. Επικεντρώνεται στην παροχή της σωστής ενημέρωσης, με τις πληροφορίες που συλλέγει βοηθάει τους αναλυτές ασφαλείας να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν και να ανταποκριθούν σε απειλές και εκστρατείες επιθέσεων σε πολλαπλά σημεία.

Επίσης, εντοπίζει τις κρυφές διεργασίες εκμετάλλευσης για την αποφυγή των παραδοσιακών συστημάτων προστασίας από ιούς. Επιπλέον, παρέχει δυνατότητες ενεργής και άμεσης απόκρισης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον αποκλεισμό μιας επίθεσης στο δίκτυο, τη διακοπή μιας κακόβουλης διαδικασίας ή την καραντίνα ενός αρχείου ή ενός τερματικού που έχει μολυνθεί από κακόβουλο λογισμικό, τύπου ransomware.

Το Cyber Radar συνεργάζεται με την δική του πλατφόρμα Threat Intelligence η οποία του εξασφαλίζει πηγές δεδομένων με απειλές που έχουν καταγραφεί παγκόσμια σε πραγματικό χρόνο για να σταματήσει τις επιθέσεις που μπορεί να θέλουν να σας πλήξουν.

CYBER RADAR: ENDPOINT & CLOUD WORKLOAD PROTECTION

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ CYBER RADAR

CONFIGURATION ASSESSMENT (ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ)
EXTENDED DETECTION & RESPONSE (ΑΜΕΣΟΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΕΙΛΗΣ)
FILE INTEGRITY MONITORING (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΡΧΕΙΟΥ)
THREAT HUNTING (ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΕΙΛΩΝ)
IT HYGIENE (ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ)
VULNERABILITY DETECTION (ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΕΥΠΑΘΕΙΩΝ)
LOG DATA ANALYSIS (ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ)
MALWARE DETECTION (ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΚΟΒΟΥΛΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
AUDIT & COMPLIANCE (ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ)
POSTURE MANAGEMENT (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΩΝ)
WORKLOAD PROTECTION (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ)
CONTAINER SECURITY (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΕΡΒΕΡ)

CYBER RADAR: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΛΥΣΗ SIEM

Μία ολοκληρωμένη λύση SIEM

Η πλατφόρμα Cyber Radar, (Security Information and Event Management (SIEM), παρέχει διαρκή παρακολούθηση, ανίχνευση, ειδοποίηση συμβάντων και συμβάντων ασφαλείας σε πραγματικό χρόνο!

ADVANCED UTM FIREWALL SERVICES

Advanced Threat Protection
Σε αντίθεση με τους signature based μηχανισμούς, με το Sandboxing τα ύποπτα αρχεία εκτελούνται και ερευνάται η συμπεριφορά τους (behavior analysis). Πρόκειται για προστασία zero-day που προφυλάσσει από νέες απειλές (π.χ. ransomware).

Artificial Intelligence AV
Είναι μηχανισμός που συνδυάζει τη zero-day προστασία με τον real-time έλεγχο. Τα πακέτα αναλύονται στα συστατικά τους και με βάση τεχνολογίες ανίχνευσης malware (όπως την αναγνώριση των APIs που πρόκειται να καλέσει το εξεταζόμενο πακέτο) καθορίζεται εάν είναι κακόβουλα ή όχι.

Threat Detection & Response
Η συγκεκριμένη τεχνολογία ανιχνεύει τα malware και προσφέρει τρόπους καθαρισμού. Μπορεί να είναι αυτόνομη υπηρεσία ή ενσωματωμένη στο firewall και λειτουργεί με agents εγκατεστημένους στα end points, αλλά και στα gateways.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, τη συγκέντρωση, την ευρετηρίαση και την ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν εισβολές, απειλές και ανωμαλίες συμπεριφοράς.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο για γρήγορη ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πλατφόρμα μας, μας παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και απόκρισης ενώ παράλληλα μας παρέχει πληροφορίες ασφαλείας και εκτελεί ανάλυση δεδομένων.

Cyber Radar Indexer

Ο Cyber Radar indexer είναι μια εξαιρετικά κλιμακούμενη μηχανή αναζήτησης και ανάλυσης κειμένου.

Είναι υπεύθυνο για το indexing και την αποθήκευση των ειδοποιήσεων που παράγονται από τον server του Cyber Radar. Μπορεί να εγκατασταθεί ως single-node ή multi-node cluster, ανάλογα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος.

Cyber Radar Server

Ο server διαχειρίζεται τους agents, ρυθμίζοντας και ενημερώνοντάς τους εξ αποστάσεως όταν χρειάζεται. Αυτό το εργαλείο αναλύει τα δεδομένα που λαμβάνονται από τους agents, τα επεξεργάζεται μέσω decoders και κανόνων ασφαλείας και χρησιμοποιεί πληροφορίες από γνωστές απειλές για να αναζητήσει δείκτες παραβίασης.

Cyber Radar Dashboard

Μια ευέλικτη και διαισθητική επειφανια εργασιας web για data mining, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Cyber Radar και την παρακολούθηση της κατάστασής του.

Cyber Radar Agent

Ο Cyber Rdar Agent είναι ένα software που απευθύνεται σε πολλαπλές πλατφόρμες και εκτελείται στα προς παρακολούθηση τελικά σημεία. Παρέχει δυνατότητες πρόληψης, ανίχνευσης και ανταπόκρισης.

Endpoint & Cloud Workload Protection

Το Cyber Radar ενοποιεί ιστορικά ξεχωριστές λειτουργίες σε μια ενιαία αρχιτεκτονική agents και πλατφόρμας. Παρέχεται προστασία για public clouds, personal clouds και on-premise data centers.

Endpoint Security

Configuration Assessment

Extended Detection and Response

File Integrity Monitoring

Security Operations

Log Data Analysis

Malware Detection

Audit and Compliance

Cloud Security

Posture Management

Workload Protection

Container Security

Security Analytics

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τους οργανισμούς να εντοπίζουν εισβολές, απειλές και ανωμαλίες σε συμπεριφορές.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση ασφαλείας για την ταχεία ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Για το λόγο αυτό, ο ελαφρύς σε υπολογιστική δύναμη agent μας, παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και ανταπόκρισης, ενώ το ο server μας, παρέχει πληροφορίες για γνωστές απειλές και πραγματοποιεί την ανάλυση δεδομένων.

Intrusion Detection

Οι agents του Cyber Radar σαρώνουν τα συστήματα που παρακολουθούνται αναζητώντας κακόβουλο λογισμικό, rootkits και ύποπτες ανωμαλίες. Μπορούν να ανιχνεύσουν κρυμμένα αρχεία, κρυφές διεργασίες ή μη εγγεγραμμένους χρήστες δικτύου, καθώς και ασυνήθιστες αντιδράσεις στην χρήση του συστήματος.

Εκτός από τις δυνατότητες του agent, ο server χρησιμοποιεί μια signature-based προσέγγιση για την ανίχνευση εισβολών, χρησιμοποιώντας τη regular expression engine του για την ανάλυση των δεδομένων καταγραφής που συλλέγονται και την αναζήτηση στοιχείων παραβίασης.

Log Data Analysis

Οι agents του Cyber Radar διαβάζουν τα αρχεία καταγραφής του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών και τα προωθούν με ασφάλεια σε έναν κεντρικό διαχειριστή για ανάλυση και αποθήκευση βάσει κανόνων.

Οι κανόνες του Cyber Radar σας βοηθούν να αντιληφθείτε σφάλματα εφαρμογών ή συστημάτων, λανθασμένες ρυθμίσεις, απόπειρες ή/και επιτυχείς κακόβουλες δραστηριότητες, παραβιάσεις σε policies και μια σειρά άλλων ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργίας.

File Integrity Monitoring

Το Cyber Radar παρακολουθεί το σύστημα και τα αρχεία, εντοπίζοντας τις αλλαγές στο περιεχόμενο, τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και τα χαρακτηριστικά των αρχείων που πρέπει να παρακολουθούνται. Επιπλέον, αναγνωρίζει εγγενώς τους χρήστες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή την τροποποίηση αρχείων.

Οι δυνατότητες παρακολούθησης της ακεραιότητας των αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις πληροφορίες απειλών για τον εντοπισμό απειλών ή παραβιασμένων κεντρικών υπολογιστών. Επιπλέον, πολλά πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως το PCI DSS, το απαιτούν.

Vulnerability Detection

Οι agents του Cyber Radar αντλούν δεδομένα για εφαρμογές και στέλνουν αυτές τις πληροφορίες στον server, όπου συσχετίζονται με τις συνεχώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων CVE (Common Vulnerabilities and Exposure), προκειμένου να εντοπίσουν, αν υπάρχει, γνωστό ευάλωτο λογισμικό.

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση για ευπάθειες στην ασφάλεια του συστήματος σας, βοηθά να εντοπίσετε τα αδύναμα σημεία στα κρίσιμα περιουσιακά σας στοιχεία και να λάβετε διορθωτικά μέτρα προτού οι επιτιθέμενοι τα εκμεταλλευτούν για να σαμποτάρουν την επιχείρησή σας ή να κλέψουν εμπιστευτικά δεδομένα.

Configuration Assessment

Το Cyber Radar παρακολουθεί τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του συστήματος και των εφαρμογών για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφαλείας, τα πρότυπα ή/και τους οδηγούς hardening. Οι agents εκτελούν περιοδικές σαρώσεις για τον εντοπισμό εφαρμογών που είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτες, δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα.

Επιπλέον, οι έλεγχοι μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του οργανισμού σας. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν συστάσεις για καλύτερη διαμόρφωση και προτάσεις που αντιστοιχίζονται με τους προτεινόμενους κανόνες.

Incident Response

Το Cyber Radar παρέχει έτοιμες ενεργές ανταποκρίσεις για την εκτέλεση διαφόρων αντιμέτρων για την αντιμετώπιση ενεργών απειλών, όπως ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε ένα σύστημα από την πηγή της απειλής όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Επιπλέον, το Cyber Radar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών ή ελέγχων συστήματος, τον εντοπισμό στοιχείων παραβίασης (IOCs) και την εκτέλεση άλλων εγκληματολογικών εργασιών ή εργασιών αντιμετώπισης περιστατικών.

Regulatory Compliance

Το Cyber Radar παρέχει ορισμένους από τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για να συμβαδίζει με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του κλάδου. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την επεκτασιμότητα και την υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών, βοηθούν τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας παρέχει αναφορές και πίνακες ελέγχου που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό και σε άλλους κανονισμούς, όπως GDPR, NIST 800-53, GPG13, TSC SOC2 και HIPAA.

Containers Security

Το Cyber Radar βοηθά στην παρακολούθηση της υποδομής cloud σε επίπεδο API, χρησιμοποιώντας μονάδες ενσωμάτωσης που είναι σε θέση να αντλούν δεδομένα ασφαλείας από γνωστούς παρόχους cloud, όπως το Amazon AWS, το Azure ή το Google Cloud. Επιπλέον, το Cyber Radar παρέχει κανόνες για την αξιολόγηση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος cloud, εντοπίζοντας εύκολα τις αδυναμίες.

Επιπλέον, οι ελαφροί και συμβατοί με όλες της πλατφόρμες agents του Cyber Radar χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση πλατφορμών cloud.

Cloud Security

Το Cyber Radar παρέχει δυνατότητα ασφαλείας στους Docker είτε αυτοί είναι host είτε containers, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και εντοπίζοντας απειλές, ευπάθειες και ανωμαλίες. Ο πράκτορας Cyber Radar έχει εσωτερική ενσωμάτωση με το Docker, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν εικόνες, εκδόσεις, ρυθμίσεις δικτύου και ενεργά containers.

Το Cyber Radar συλλέγει και αναλύει συνεχώς λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, ειδοποιεί για containers που εκτελούνται σε λειτουργία διαχειριστή, ευάλωτες εφαρμογές, ένα shell που εκτελείται σε ένα container, αλλαγές σε εκδόσεις ή εικόνες και άλλες πιθανές απειλές.

Security Analytics

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τους οργανισμούς να εντοπίζουν εισβολές, απειλές και ανωμαλίες σε συμπεριφορές.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση ασφαλείας για την ταχεία ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Για το λόγο αυτό, ο ελαφρύς σε υπολογιστική δύναμη agent μας, παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και ανταπόκρισης, ενώ το ο server μας, παρέχει πληροφορίες για γνωστές απειλές και πραγματοποιεί την ανάλυση δεδομένων.

Intrusion Detection

Οι agents του Cyber Radar σαρώνουν τα συστήματα που παρακολουθούνται αναζητώντας κακόβουλο λογισμικό, rootkits και ύποπτες ανωμαλίες. Μπορούν να ανιχνεύσουν κρυμμένα αρχεία, κρυφές διεργασίες ή μη εγγεγραμμένους χρήστες δικτύου, καθώς και ασυνήθιστες αντιδράσεις στην χρήση του συστήματος.

Εκτός από τις δυνατότητες του agent, ο server χρησιμοποιεί μια signature-based προσέγγιση για την ανίχνευση εισβολών, χρησιμοποιώντας τη regular expression engine του για την ανάλυση των δεδομένων καταγραφής που συλλέγονται και την αναζήτηση στοιχείων παραβίασης.

Log Data Analysis

Οι agents του Cyber Radar διαβάζουν τα αρχεία καταγραφής του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών και τα προωθούν με ασφάλεια σε έναν κεντρικό διαχειριστή για ανάλυση και αποθήκευση βάσει κανόνων.

Οι κανόνες του Cyber Radar σας βοηθούν να αντιληφθείτε σφάλματα εφαρμογών ή συστημάτων, λανθασμένες ρυθμίσεις, απόπειρες ή/και επιτυχείς κακόβουλες δραστηριότητες, παραβιάσεις σε policies και μια σειρά άλλων ζητημάτων ασφάλειας και λειτουργίας.

File Integrity Monitoring

Το Cyber Radar παρακολουθεί το σύστημα και τα αρχεία, εντοπίζοντας τις αλλαγές στο περιεχόμενο, τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και τα χαρακτηριστικά των αρχείων που πρέπει να παρακολουθούνται. Επιπλέον, αναγνωρίζει εγγενώς τους χρήστες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή την τροποποίηση αρχείων.

Οι δυνατότητες παρακολούθησης της ακεραιότητας των αρχείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τις πληροφορίες απειλών για τον εντοπισμό απειλών ή παραβιασμένων κεντρικών υπολογιστών. Επιπλέον, πολλά πρότυπα κανονιστικής συμμόρφωσης, όπως το PCI DSS, το απαιτούν.

Vulnerability Detection

Οι agents του Cyber Radar αντλούν δεδομένα για εφαρμογές και στέλνουν αυτές τις πληροφορίες στον server, όπου συσχετίζονται με τις συνεχώς ενημερωμένες βάσεις δεδομένων CVE (Common Vulnerabilities and Exposure), προκειμένου να εντοπίσουν, αν υπάρχει, γνωστό ευάλωτο λογισμικό.

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση για ευπάθειες στην ασφάλεια του συστήματος σας, βοηθά να εντοπίσετε τα αδύναμα σημεία στα κρίσιμα περιουσιακά σας στοιχεία και να λάβετε διορθωτικά μέτρα προτού οι επιτιθέμενοι τα εκμεταλλευτούν για να σαμποτάρουν την επιχείρησή σας ή να κλέψουν εμπιστευτικά δεδομένα.

Configuration Assessment

Το Cyber Radar παρακολουθεί τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του συστήματος και των εφαρμογών για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφαλείας, τα πρότυπα ή/και τους οδηγούς hardening. Οι agents εκτελούν περιοδικές σαρώσεις για τον εντοπισμό εφαρμογών που είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτες, δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα.

Επιπλέον, οι έλεγχοι μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του οργανισμού σας. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν συστάσεις για καλύτερη διαμόρφωση και προτάσεις που αντιστοιχίζονται με τους προτεινόμενους κανόνες.

Incident Response

Το Cyber Radar παρέχει έτοιμες ενεργές ανταποκρίσεις για την εκτέλεση διαφόρων αντιμέτρων για την αντιμετώπιση ενεργών απειλών, όπως ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε ένα σύστημα από την πηγή της απειλής όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Επιπλέον, το Cyber Radar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών ή ελέγχων συστήματος, τον εντοπισμό στοιχείων παραβίασης (IOCs) και την εκτέλεση άλλων εγκληματολογικών εργασιών ή εργασιών αντιμετώπισης περιστατικών.

Regulatory Compliance

Το Cyber Radar παρέχει ορισμένους από τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για να συμβαδίζει με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του κλάδου. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την επεκτασιμότητα και την υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών, βοηθούν τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται ευρέως από εταιρείες επεξεργασίας πληρωμών και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για την εκπλήρωση των απαιτήσεων του PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Το διαδικτυακό περιβάλλον εργασίας παρέχει αναφορές και πίνακες ελέγχου που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό και σε άλλους κανονισμούς, όπως GDPR, NIST 800-53, GPG13, TSC SOC2 και HIPAA.

Cloud Security

Το Cyber Radar βοηθά στην παρακολούθηση της υποδομής cloud σε επίπεδο API, χρησιμοποιώντας μονάδες ενσωμάτωσης που είναι σε θέση να αντλούν δεδομένα ασφαλείας από γνωστούς παρόχους cloud, όπως το Amazon AWS, το Azure ή το Google Cloud. Επιπλέον, το Cyber Radar παρέχει κανόνες για την αξιολόγηση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος cloud, εντοπίζοντας εύκολα τις αδυναμίες.

Επιπλέον, οι ελαφροί και συμβατοί με όλες της πλατφόρμες agents του Cyber Radar χρησιμοποιούνται συνήθως για την παρακολούθηση πλατφορμών cloud.

Containers Security

Το Cyber Radar παρέχει δυνατότητα ασφαλείας στους Docker είτε αυτοί είναι host είτε containers, παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και εντοπίζοντας απειλές, ευπάθειες και ανωμαλίες. Ο πράκτορας Cyber Radar έχει εσωτερική ενσωμάτωση με το Docker, επιτρέποντας στους χρήστες να παρακολουθούν εικόνες, εκδόσεις, ρυθμίσεις δικτύου και ενεργά containers.

Το Cyber Radar συλλέγει και αναλύει συνεχώς λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, ειδοποιεί για containers που εκτελούνται σε λειτουργία διαχειριστή, ευάλωτες εφαρμογές, ένα shell που εκτελείται σε ένα container, αλλαγές σε εκδόσεις ή εικόνες και άλλες πιθανές απειλές.

Active XDR protection from modern threats

Το Cyber Radar παρέχει στους αναλυτές ανάλυση, πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο.Τα active responces είναι διεξοδικά και περιλαμβάνουν αποκατάσταση σε συσκευές, ώστε τα προστατευμένα μηχανήματα να διατηρούνται καθαρά και λειτουργικά.

A comprehensive SIEM solution

Το Cyber Radar όπου το Security Information and Event Management (SIEM) παρέχει παρακολούθηση επίσης και  ανίχνευση αλλά και ειδοποίηση για συμβάντα και περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια ενός συστήματος.

Active XDR protection from modern threats

Το Cyber Radar παρέχει στους αναλυτές ανάλυση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τα active responces είναι διεξοδικά και περιλαμβάνουν αποκατάσταση σε συσκευές, ώστε τα προστατευμένα μηχανήματα να διατηρούνται καθαρά και λειτουργικά.

A comprehensive SIEM solution

Το Cyber Radar Security Information and Event Management (SIEM) παρέχει παρακολούθηση, ανίχνευση και ειδοποίηση για συμβάντα και περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια ενός συστήματος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ. ΘΑ ΣΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΛΥΣΗ.