1. Ευθύνες Παρόχων και Χρηστών/ Συνδρομητών

Η διασφάλιση του απορρήτου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών πρέπει να αποτελεί μέλημα και ευθύνη τόσο των παρόχων των υπηρεσιών αυτών όσο και των συνδρομητών τους.

Οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι υπεύθυνοι για την διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών στο δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο (δίκτυο κορμού και πρόσβασης), καθώς και στους δρομολογητές (routers) και εξυπηρετητές (server) μέσω των οποίων παρέχεται πρόσβαση στο Διαδίκτυο και στις διάφορες υπηρεσίες. Η ΑΔΑΕ είναι αρμόδια για την τήρηση της νομοθεσίας για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τον σκοπό αυτό έχει εκδώσει κανονισμούς και παρακολουθεί την εφαρμογή τους ελέγχοντας τακτικά και έκτακτα τους παρόχους.

 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου της Επικοινωνίας στη Σταθερή Τηλεφωνία

Η προστασία των σταθερών τερματικών συσκευών (σταθερών τηλεφώνων) καθώς και του τμήματος του δικτύου που βρίσκονται μέσα στο σπίτι ή το γραφείο, είναι βασικός παράγοντας για την προστασία του απορρήτου της επικοινωνίας σας.

Τι μπορείτε να κάνετε:

 • Προστατέψτε την τηλεφωνική σας συσκευή ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτή ή στον χώρο που βρίσκεται, από ανθρώπους που δεν γνωρίζετε.
 • Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη συσκευή, να αποφεύγετε τη χρήση της σε πολύ απομακρισμένα σημεία από τη βάση της συσκευής, διότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν παρεμβολές από παρόμοιες ασύρματες συσκευές γειτονικών σπιτιών.
 • Οι κατανεμητές εσωτερικών δικτύων στις κατοικίες και στις πολυκατοικίες (εσχαλίτ), στους οποίους τερματίζει το δημόσιο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο και διασυνδέεται με το εσωτερικό δίκτυο, θα πρέπει να είναι ασφαλισμένοι και προσβάσιμοι μόνο από άτομα που έχετε εξουσιοδοτήσει εσείς. Να ελέγχετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα παραπάνω σημεία για πιθανή παραβίαση τους, με τη βοήθεια τεχνικών της εμπιστοσύνης σας.
 • Να ελέγχετε τα τμήματα της εσωτερικής καλωδίωσης από τον πίνακα διανομής μέχρι την τηλεφωνική συσκευή, τα οποία δεν είναι επαρκώς προστατευμένα, για πιθανή παραβίαση τους.
 • Στην περίπτωση που δεχθείτε επίσκεψη ατόμου που υποστηρίζει ότι ανήκει στο προσωπικό τηλεπικοινωνιακού παρόχου και έχει οδηγίες να κάνει τεχνικές εργασίες στο σπίτι ή στην πολυκατοικία σας, απαιτήστε να σας δείξει τη διαπίστευση της εταιρείας στην οποία εργάζεται.
 1. Μέτρα Προστασίας του Απορρήτου της Επικοινωνίας σε Ιδιωτικά Τηλεφωνικά Δίκτυα

Εάν διαθέτετε ιδιωτικό τηλεφωνικό κέντρο (ΡΑΒΧ) και το αντίστοιχο εσωτερικπό δίκτυο (LAN), συνιστώνται τα παρακάτω μέτρα:

 • Σε συνεργασία με τον προμηθευτή του τηλεφωνικού σας κέντρου, εξασφαλίστε την τακτική επικαιροποίηση των μηχανισμών ασφαλείας του εξοπλισμού ΡΑΒΧ προς αποφυγή παραβίασής του.
 • Απενεργοποιήστε τους προ-εγκατεστημένους κωδικούς πρόσβασης στις θύρες γαι εξ αποστάσεως συντήρηση (maintenance post) του εξοπλισμού σας (PABX) και αλλάζετε σε τακτικά χρονικά διαστήματα τους κωδικούς πρόσβασης που έχετε ορίσει.
 • Εξασφαλίστε ότι κάθε εσωτερική συσκευή έχει δικό της ανεξάρτητο κωδικό πρόσβασης (password), ο οποίος είναι διαφορετικός από τον κωδικό πρόσβασης άλλης συσκευης.
 • Απενεργοποιήστε τον εξωπλισμό (ΡΑΒΧ) με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται καμία σύνδεση προς τα εξωτερικά δίκτυα, call forwarding κλπ., εκτός από εκείνες που έχουν προσδιοριστεί ως αναγκαίες για την λειτουργία των υπηρεσιών του εκάστοτε χρήστη.
 • Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μόνο όταν κρίνεται απαραίτητο, διαφορετικά θα ήταν προτιμότερο να είναι απενεργοποιημένη.
 • Περιορίστε τις ΙΡ διευθύνσεις που μπορούν να έχουν πρόσβαση στις ανοικτές πόρτες του κέντρου στις απόλυτα αναγκαίες περιπτώσεις.
 • Εφαρμόστε τα κατάλληλα μέτρα φυσικής ασφάλειας κυρίως σε ο,τι αφορά στην πρόσβαση στον χώρο εγκατάστασής του ΡΑΒΧ και του αντίστοιχου κατανεμητή, όπου συγκεντρώνονται οι καλωδιώσεις του δικτύου σας.
 • Ελέγχετε συχνά όλα τα ευαίσθητα σημεία της εγκατάστασης, χρησιμοποιώντας εξειδικευμένους τεχνικούς της εμπιστοσύνης σας.
 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου της Επικοινωνίας στην Κινητή Τηλεφωνία

Ελεγχόμενη πρόσβαση στην τηλεφωνική συσκευή

 • Εφαρμόστε κάποια μορφή ελεγχόμενης πρόσβασης στη συσκευή σας, όπως κλείδωμα της κάρτας SIM με τον 4-ψήφιο κωδικό PIN και ξεκλείδωμα της οθόνης του κινητού σας τηλεφώνου επιλέγοντας μεταξύ ενός απλού 4-ψήφιου κωδικού, ενός πιο σύνθετου κωδικού πρόσβασης (password) ή ενός μοτίβου ξεκλειδώματος συσκευής (pattern lock), το οποίο σχεδιάζεται στην οθόνη της συσκευής για να την ξεκλειδώνει.
 • Ρυθμίστε τη συσκευή σας ώστε να κλειδώνει αυτόματα μετά από μερικά λεπτά.
 • Επιλέξτε να μην εμφανίζονται οι κωδικοί πρόσβασης κατά την πληκτρολόγησή τους από τις σχετικές ρυθμίσεις της συσκευής σας.
 • Μην αφήνετε το κινητό σας εκτεθειμένο και προστατεύστε το από το ενδεχόμενο κλοπής.
 • Πριν από την αποστολή προς επισκευή αντικατάστασης ή ανακύκλωση της τηλεφωνικής σας συσκευής, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαγράψει όλα τα προσωπικά ή άλλα εμπιστευτικά δεδομένα και έχετε αφαιρέσει τη κάρτα SIM.

Ασφαλής χρήση Bluetooth

 • Χρησιμοποιήστε το Bluetooth με τέτοιο τρόπο, ώστε η συσκευή σας να μην είναι “ορατή” από άλλες και μην επιτρέπετε την πρόσβαση σε μη έμπιστες συσκευές τι οποίες δεν αναγνωρίζετε.
 • Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί στην εγκατάσταση προγραμμάτων ή αρχείων που λαμβάνονται μέσω Bluetooth. Αν σας ζητηθεί μέσω του λογισμικού της συσκευής σας να εγκαταστήσετε κάποιο άγνωστο πρόγραμμα, συνιστάται να το αποφύγετε.

Δυνατότητα απόκρυψης του τηλεφωνικού σας αριθμού

 • Οι συσκευές κινητής τηλεφωνίας δίνουν τη δυνατότητα απόκρυψης του τηλεφωνικού σας αριθμού από τον παραλήπτη της κλήσης σας. Εντούτοις, η απόκρυψη δεν ισχύει στην περίπτωση αποστολής μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων (SMS,MMS).

Προστασία συσκευών Smartphone

 • Για προστασία από εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού, ελέγχετε περιοδικά τις εγκατεστημένες εφαρμογές, τον διαθέσιμο αποθηκευτικό χώρο, καθώς και τη χρήση της συσκευής σας (π.χ. αριθμός απεσταλμένων μηνυμάτων, διάρκεια κλήσεων), προσέχοντας για τυχόν ασυνήθιστη χρήση. Πραγματοποιήστε “επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις” της συσκευής, αν έχετε βάσιμες υποψίες ότι κάποιος ιός έχει εγκατασταθεί.
 • Οι περισσότερες συσκευές κινητής τηλεφωνίας υποστηρίζουν ειδικές εφαρμογές που μπορούν να εντοπίζουν μια συσκευή που έχει χαθεί. Πιθανώς χρειάζεται να εγκαταστήσετε ή να ενεργοποιήσετε τέτοιες εφαρμογές, ώστε, σε περίπτωση κλοπής, να διαγράψετε τα δεδομένα στη συσκευή σας μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης.
 • Η κρυπτογράφηση προσταεύει τα δεδομένα στη συσκευή από προηγμένες. Ορισμένες συσκευές χρησιμοποιούν προεπιλεγμένα την κρυπτογράφηση, ενώ σε άλλες χρειάζεται να ενεργοποιηθεί από τον χρήστη ή να εγκατασταθεί λογισμικό κρυπτογράφησης.
 • Τα ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mail,MMS), που λαμβάνετε σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, θα πρέπει να τα αντιμετωπίζετε με τον ίδιο τρόπο, όπως αυτά που λαμβάνετε στον προσωπικό σας υπολογιστή. Αν κάποιο μήνυμα φαίνεται ύποπτο ή δεν γνωρίζετε τον αποστολέα, αποφύγετε να τον ανοίξετε.
 • Αποφύγετε να κατεβάσετε περιεχόμενοστη συσκευή σας από το Διαδίκτυο από μια άγνωστη ή μη αξιόπιστη πηγή.
 • Εγκαταστήστε στη συσκευή σας κάποιο πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) έξυπνων τηλεφώνων (smartphones).
 • Για να αποφύγετε την κοινοποίηση τοποθεσίας που βρίσκεστε (location information) μέσω εφαρμογών που χρησιμοποιείτε (π.χ. κοινωνικά δίκτυα, εφαρμογές instant messaging) μπορείτε να επιλέξετε στη συσκευή σας τη δυνατότητα μη αυτόματης κοινοποίησης της πληροφορίας αυτής.
 • Στην περίπτωση χρήσης υπηρεσιών εντοπισμού θέσης και πλοήγησης (GPS navigation), μπορείτε να εγκαταστήσετε τους χάρτες στη συσκευή σας, ώστε να μην απαιτείται η πρόσβαση στο διαδίκτυο για την πλοήγησή σας και έτσι να αποφύγετε την κοινοποίηση της τοποθεσίας που βρίσκεστε.
 • Φροντίστε να λαμβάνετε σε τακτά διαστήματα αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων της συσκευής σας, τοπικά στον υπολογιστή σας ή σε εμπιστη υπηρεσία χώρου αποθήκευσης στο Διαδίκτυο (cloud). Συνιστάται να κρυπτογραφείτε τα αντίγραφα ασφαλείας, ιδιαίτερα στην περίπτωση που μεταφέρονται ή αποθηκεύονται στο διαδίκτυο.
 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου κατά την Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Επιλέξτε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) μιας γνωστής και αξιόπιστης εταιρείας. Ενεργοποιήστε τη δυνατότηα αυτόματης ενημέρωσης, ώστε να προστατεύεται ο υπολογιστής σας από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις κακόβουλου λογισμικού. Κάποια πράγματα υποστηρίζουν και λειτουργίες anti-spyware.
 • Εγκαταστήστε ένα τοίχος προστασίας στον υπολογιστή σας (firewall). Το firewall ελέγχει την επικοινωνία από και προς τον προσωπικό υπολογιστή σας, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας συγκεκριμένα είδη κίνησης, ώστε να προλαμβάνει τη διάδοση ιών και ανεπιθύμητων εφαρμογών. Ορισμένες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων (π.χ. Windows XP/SP2) έχουν ενσωματωμένο προσωπικό firewall.
 • Πραγματοποιήστε τακτικές ενημέρωσης στα προγράμματα πλοήγησης (browser) στο διαδίκτυο (internet Explorer, Firefox,Chrome, Opera, Safari κλπ.). Συνιστάται η ενεργοποίηση της αυτόματης ενημέρωσης και η πραγματοποίηση ενημέρωσης όταν λαμβάνετε μια σχετική ειδοποίηση.
 • Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης με γράμματα, σύμβολα και αριθμούς, διαφορετικό για κάθε εφαρμογή στην οποία διατηρείτε λογαριασμό. Αποφύγετε τη χρήση κωδικών που είναι εύκολοι στην απομνημόνευση (όπως ημερομηνίες, γνωστούς όρους, ακολουθείες γραμμάτων ή κύρια ονόματα). Μια προτεινόμενη λύση για τη δημιουργία ενός κωδικού (password) είναι να επιλέξετε χρήση συνδιασμού πεζών-κεφαλαίων, γραμμάτω-αριθμών,με τουλάχιστον 8 ψηφία.
 • Κρατήστε τους κωδικούς σας μυστικούς και αλλάζετε τους σε τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά ανά 6 μήνες).
 • Ενεργοποιείτε πάντα τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά προστασίας των προγραμμάτων πλοήγησης όπως η φραγή των αναδυόμενων παραθύρων, διαχείρηση των “Cookies” κλπ.
 • Δώστε προσοχή σε ενδείξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι ο υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από κάποιον ιό, ´οπως οι παρακάτω:
   • Το σύστημα σας γίνεται ξαφνικά αισθητά πιο αργό στην εκκίνησή του ή/ και στην λειτουργία του.
   • Αργεί να ανοίξει τα αρχεία σας περισσότερο από το συνηθισμένο.
   • Κάποια αρχεία εμφανίζονται κατεστραμμένα ή δεν φορτώνουν.
   • Εμφανίζονται μηνύματα από το antivirus πρόγραμμά σας ή άλλα ασυνήθιστα μηνύματα.
 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου κατά την Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Χρησιμοποιήστε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές. Η χρήση προγραμμάτων που βρίσκετε στο διαδίκτυο πρέπει να γίνεται μόνο όταν είστε βέβαιοι για την πηγή της προέλευσής τους.
 • Αποφύγετε την προβολή αγνώστων αρχείων, μηνυματων ή συνδέσμων. Πριν ανοίξετε κάποιο αρχείο, ενεργοποιήστε το φίλτρο για ανίχνευση ιών (virus scanning).
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας σε μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονικής τραπεζικής συναλλαγής) μέσω του προσφερόμενου συνδέσμου αποσύνδεσης (log out) πριν την εγκαταλέιψετε.
 • Αποφύγετε την ενεργοποίηση υπενθύμισης / απομνημόνευσης κωδικού κατά τη χρήση προγραμμάτων πλοήγησης, ειδικά όταν η πρόσβαση γίνεται από κοινόχρηστους υπολογιστές.
 • Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση όταν στέλνετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω του παγκόσμιου ιστού (web). Αυτό φαίνεται από το εικονίδιο του κλειδωμένου λουκέτου, ενώ η διεύθυνση που συνδέεστε πρέπει να αρχίζει με http:// αντί του http.
 • Αν συνδέεστε στο διαδίκτυο από δίκτυο δημόσιας χρήσης (internet-cafe, ξενοδοχεία κλπ.), μη χρησιμοποιείτε και μη μεταδίδετε προσωπικά σας στοιχεία. Αποφύγετε να επισκέπτεστε σελ´ιδες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσωπικούς σας μυστικούς κωδικούς (password), ιδιαίτερα αν η ανταλλαγή πληροφορίας δεν πραγματοποιείται κρυπτογραφημένα (π.χ. https). Είναι πιθανό τα δίκτυα αυτά να μην είναι ασφαλή και να υποκλαπούν προσωπικά σας δεδομένα.
 • Φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφάλειας (backups). Με τον τρόπο, σε περίπτωση που το σύστημά σαςπροσβληθεί από ιό, θα διασώσετε σημαντικά αρχεία σας και θα μπορείτε να το επαναφέρετε σε προηγούμενη κατάσταση.
 • Οι υπηρεσίες cloud (π.χ. Dropbox, Rapidshare, Google Drive) χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση αντιγράφων ασφαλείας και δεδομένων μεγάλου όγκου και προσφέρουν μεγαλύτερη ευελιξία στην κοινή χρήση της πληροφορίας (π.χ. άλμπουμ φωτογραφιών). Για τις υπηρεσίες Cloud συνιστάται να επιλέγετε με μεγάλη προσοχή τους κωδικούς πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση (με αρχικό http:// αντι http) και να κρυπτογραφείτε δεδομένα που αποθηκεύετε.
 • Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο διαδίκτυο συσκευή, στην οποία έχουν πρόσβαση και τρίτοι,συνιστάται να διαγράφετε το ιστορικό πλοήγησής σας (browsng history) και τα cookies. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την αποθήκευση του ιστορικού πλο’ηγησης μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος πλοήγησης.
 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου στην Ηλεκτρονική Αλληλογραφία
 • Αν ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας παραβιάστηκε πρόσφατα ήαν τρίοι απέκτησαν πρόσβαση σε αυτόν, θα πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας.
 • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας για την πρόσβαση σε άλλους ιστοτόπους.
 • Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που προέρχονται από άγνωστους τρίτους ή από μη έμπιστες πηγές. Όταν λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα, ακόμη και από φαινομενικά έμπιστες πηγές (όπως τράπεζες), εξετάστε προσεχτικά την προέλευσή του πριν ανοίξετε ένα σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό, γιατί μπορεί να σας οδηγεί σε ιστοσελίδα που, ενώ φαίνεται ίδια με την νόμιμη, είναι πλαστή.
 • Μην στέλνετε τους κωδικούς πρόσβασης σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι νόμιμοι ιστότοποι, που προσφέρουν ηλεκτρονικά υπηρεσίες, δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να στείλετε τους κωδικους πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως τις συνδέσεις στον λογαριασμό σας, τυχόν αλλάγες στον κωδικό πρόσβασής ή στα στοιχεία που χρησιμοποιούνται για την ανάκτηση των κωδικών σας (προσθήκη εναλλακτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός αριθμού τηλεφώνου). Εαν παρατηρήσετγε οποιαδήποτε ύποπτη ένδειξη, θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
 • Παρακολουθήστε την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εαν παρατηρήσετγε ότι ππολλά μηνύματα στον λογαριασμό σας δεν μπορείτε να ταα βρείτε ή εάν παρατηρήσσετε ότι από τον λογαριασμό σας στέλνονται άγνωστα μηνύματα, αλλάξτε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.
 • Επιβεβαιώστε ότι η αλληλογραφία σας δεν προωθείται σε κάποια διεύθυνση που δεν έχετε ορίσει εσείς. Σε περίπτωσηπου διαπιστώσετε ανεπιθύνητη προώθησ, καταργήστε την άμεσα.
 • Στην περίπτωση που είναι εφικτό, ενεργοποιήστε τη διαδικασία επαλήθευσης σε δύο βήματα (two step verification) για τηνπρόσβαση στον λογαριασμό σας (π.χ. με την αποστολή ειδικού μιας χρήσης στο κινητό σας τηλέφωνο)
 • Μην παραλείπετε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό’σας, ειδικά εάν έχετε συνδεθεί από έναν κοινόχρηστο υπολογιστή (π.χ. από μια βιβλιοθήκη ή ένα internet-cafe). Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί να εξακολουθείτε να είστε συνδεδεμένοι, ακόμη και αφού έχετε κλείσει το πρόγραμμα πλοήγησης.
 • Κρυπτογραφήστε μηνύματα ή συνημμένα αρχεία που περιέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες.
 1. Μέτρα για την Προστασία του Απορρήτου κατά την Ασύρματη Πρόσβαση στο Διαδίκτυο
 • Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση στον ασύρματο δρομολογητή σας. Προτιμήστε την κρυπτογράφηση WPA ή ακόμη καλύτερα WPA2. Να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς για το κλειδί κρυπτογράφησης, τους οποίους να αλλάζετε συχνά. Αλλάζετε το όνομα του δικτύου (αναγνωριστικό SSID), δίνοντας δική σας ονομασία, διαφορετική από αυτή που έχει θέσει ο κατασκευαστής.
 • Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο ώστε να δέχεται συνδέσεις μόνο από συγκεκριμένους υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα (MAC address filtering).
 • Αλλάξτε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για την διαχείρηση του ασύρματου δρομολογητή από την τιμή που έχει θέσει ο κατασκευαστης (username & password admin). Επιλέον, αλλάξτε τον κώδικα, που έχετε θέσει, σε τακτά χρονικά διαστήματα.
 • Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη σύνδεση (Remote Management Access) με τον δρομολογητή σας σε περίπτωση που η πρόσβαση αυτή δεν είναι ήδη απενεργοποιημένη από τον κατασκευαστή.
 • Αλλάξτε τη ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπετααι η διαχείριση του δρομολογητή σας μέσω ασύρματης (wireless) σύνδεσης.
 • Μπορείτε να ελέγξετε τον ασύρματο δρομολογητή σας για το ποιες συσκευές έχουν συνδεθεί ή αιτούνται σύνδεσης με αυτόν. Σε περίπτωση που παρατηρ´ησετε συνδέσεις από άγνωστες συσκευε, αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς σας.
 • Απενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
 1. Κακόβουλες και Ενοχλητικές Κλήσεις

Εάν δέχεστε κακόβουλες ή ενοχλητικές κλήσεις με απόκρυψη, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από τον πάροχο της σύνδεσής σας, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15 μέρες, να προχωρήσει στην εξουδετέρωση της δυνατότητας μη αναγραφής της καλούσας γραμμής για τις εισερχόμενες κλήσεις και να σας γνωστοποιήσει εγγράφως κατάλογο με τους αριθμούς που σας κάλεσαν το διάστημα αυτό.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε να ενημερωθείτε για την ταυτότητα του συνδρομητή ή χρήστη που σας καλεί κακόβουλα, αυτό θα πρέπει να διαταχθεί από τον αρμόδιο κατά περίπτωση τακτικό ανακριτή ή εισαγγελέα με ειδική παραγγελία προς τους παρ´οχους, στο πλαίσιο τακτικής ανάκρισης ή προανάκρισης ή προκαταρκτικής εξέτασης κατόπιν σχετικής εγκλήσεως.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία αυτή μπορείτε να βρείτε στην σελίδα της ΑΔΑΕ, στην ενότητα “Νομοθετικό Πλαίσιο”, (http://www.adae.gr/nomothetiko-plaisio/elliniki-nomothesia/praxeis-tis-adae/).