Η πλατφόρμα Cyber Radar είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για όλες τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς ικανό να εντοπίζει και να αποτρέπτει διαδικτυακές απειλές, να παρακολουθεί την ακεραιότητα των αρχείων και να δίνει το πλεονέκτημα της άμεσης απόκρισης των συμβάντων στους αναλυτές σε πραγματικό χρόνο. Η πλατφόρμα λειτουργεί ως υπηρεσία 24Χ7Χ365!

Cyber Radar addresses the need for continuous monitoring and immediate response to advanced threats. It focuses on providing accurate intelligence, and the information it collects assists security analysts in detecting, investigating, and responding to threats and attack campaigns across multiple fronts.

Furthermore, it detects covert exploitation processes to evade traditional antivirus systems. Additionally, it provides active and immediate response capabilities that can be utilized to block a network attack, terminate a malicious process, or quarantine an infected file or terminal compromised by malware such as ransomware.

Cyber Radar collaborates with its own Threat Intelligence platform, which provides it with data sources of globally recorded threats in real-time, enabling it to stop attacks that may aim to harm you.

CYBER RADAR: ENDPOINT & CLOUD WORKLOAD PROTECTION

CYBER RADAR PROPERTIES

CONFIGURATION ASSESSMENT
EXTENDED DETECTION & RESPONSE
FILE INTEGRITY MONITORING
THREAT HUNTING
IT HYGIENE
VULNERABILITY DETECTION
LOG DATA ANALYSIS
MALWARE DETECTION
AUDIT & COMPLIANCE
POSTURE MANAGEMENT
WORKLOAD PROTECTION
CONTAINER SECURITY

CYBER RADAR: AN INTEGRATED SIEM SOLUTION

An Integrated SIEM solution

The Cyber Radar platform, (Security Information and Event Management (SIEM), provides continuous monitoring, event detection, and real-time security event notification!

ADVANCED UTM FIREWALL SERVICES

Advanced Threat Protection
Unlike signature-based mechanisms, Sandboxing involves executing suspicious files and analyzing their behavior. It is a zero-day protection that safeguards against new threats (e.g., ransomware).

Artificial Intelligence AV
Είναι μηχανισμός που συνδυάζει τη zero-day προστασία με τον real-time έλεγχο. Τα πακέτα αναλύονται και με βάση τις τεχνολογίες ανίχνευσης malware (όπως την αναγνώριση των APIs που πρόκειται να καλέσει το εξεταζόμενο πακέτο) καθορίζεται εάν είναι κακόβουλα ή όχι.

Threat Detection & Response
This particular technology detects malware and offers remediation methods. It can be a standalone service or integrated into the firewall, and it operates with agents installed on both end points and gateways.

SECURITY ANALYSIS

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, την συγκέντρωση, την ευρετηρίαση και την ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τις επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν εισβολές, απειλές και ανωμαλίες συμπεριφοράς.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση και ανάλυση ασφάλειας σε πραγματικό χρόνο για γρήγορη ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πλατφόρμα μας, σας παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και απόκρισης ενώ παράλληλα σας παρέχει πληροφορίες ασφαλείας και εκτελεί ανάλυση δεδομένων.

Cyber Radar Indexer

The Cyber Radar indexer is an extremely scalable search and text analysis engine.

It is responsible for indexing and storing the alerts generated by the Cyber Radar server. It can be installed as a single-node or multi-node cluster, depending on the needs of the environment.

Cyber Radar Server

The server manages the agents by remotely configuring and updating them as needed. This tool analyzes the data received from the agents, processes it through decoders and security rules, and utilizes information from known threats to search for indicators of compromise.

Cyber Radar Dashboard

Μια ευέλικτη επιφάνεια εργασίας web για data mining, ανάλυση και οπτικοποίηση δεδομένων. Χρησιμοποιείται για τη διαχείριση του Cyber Radar και την παρακολούθηση της κατάστασής του.

Cyber Radar Agent

Ο Cyber Radar Agent είναι ένα software που απευθύνεται σε πολλαπλές πλατφόρμες και εκτελείται στα προς παρακολούθηση τελικά σημεία. Παρέχει δυνατότητες πρόληψης, ανίχνευσης και ανταπόκρισης.

Endpoint & Cloud Workload Protection

Cyber Radar integrates historically separate functions into a unified architecture of agents and a platform. It provides protection for public clouds, personal clouds, and on-premise data centers.

Endpoint Security

Configuration Assessment

Extended Detection and Response

File Integrity Monitoring

Security Operations

Log Data Analysis

Malware Detection

Audit and Compliance

Cloud Security

Posture Management

Workload Protection

Container Security

Security Analytics

Cyber Radar is used for the collection, aggregation, categorization, and analysis of security data, assisting organizations in detecting intrusions, threats, and anomalies in behavior.

As cyber threats become increasingly sophisticated, real-time monitoring and security analysis are required for rapid threat detection and response. For this reason, our lightweight, low-computational-power agent provides the necessary monitoring and response capabilities, while our server supplies information on known threats and performs data analysis.

Intrusion Detection

Cyber Radar's agents scan monitored systems for malicious software, rootkits, and suspicious anomalies. They can detect hidden files, covert processes, or unregistered network users, as well as unusual reactions to system usage.

In addition to the agent's capabilities, the server employs a signature-based approach for intrusion detection, utilizing its regular expression engine to analyze collected log data and search for indicators of compromise.

Log Data Analysis

Cyber Radar's agents read operating system and application log files and securely forward them to a central administrator for analysis and storage based on predefined rules.

Cyber Radar's rules help you detect application or system errors, misconfigurations, attempted or successful malicious activities, policy violations, and a range of other security and operational issues.

File Integrity Monitoring

Cyber Radar monitors the system and files, detecting changes in content, permissions, ownership, and file attributes that need to be monitored. Additionally, it inherently recognizes the users and applications used for creating or modifying files.

The file integrity monitoring capabilities can be used in conjunction with threat intelligence to detect threats or compromised hosts. Additionally, many compliance standards, such as PCI DSS, require file integrity monitoring as a security measure.

Vulnerability Detection

Cyber Radar's agents gather data from applications and send this information to the server, where it is correlated with constantly updated Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) databases. This process allows them to identify, if present, any known vulnerable software.

Automated vulnerability assessment of your system's security helps you identify weaknesses in your critical assets and take corrective measures before attackers exploit them to sabotage your business or steal confidential data.

Configuration Assessment

Cyber Radar monitors system and application settings and parameters to ensure compliance with security policies, standards, and/or hardening guidelines. The agents perform periodic scans to detect applications that are known to be vulnerable, outdated, or improperly configured.

Furthermore, the checks can be customized to align with your organization's preferences. Notifications include recommendations for better configuration and suggestions that correspond to the recommended rules.

Incident Response

Cyber Radar provides ready-to-use active responses for executing various countermeasures to address active threats, such as blocking access to a system from the source of the threat when certain criteria are met.

Moreover, Cyber Radar can be used for remote command or system control execution, detection of Indicators of Compromise (IOCs), and execution of other forensic or incident response tasks.

Regulatory Compliance

Cyber Radar provides essential security checks to align with industry standards and regulations. These features, combined with its scalability and support for multiple platforms, help organizations meet their requirements.

Cyber Radar is widely used by payment processing companies and financial institutions to meet the requirements of the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Its web-based workspace provides reports and control panels that can assist in compliance with other regulations such as GDPR, NIST 800-53, GPG13, TSC SOC2, and HIPAA.

Containers Security

Cyber Radar assists in monitoring the cloud infrastructure at the API level, utilizing integration modules that are capable of extracting security data from popular cloud providers such as Amazon AWS, Azure, or Google Cloud. Additionally, Cyber Radar provides rules for assessing the configuration of the cloud environment, easily identifying vulnerabilities.

Additionally, the lightweight and platform-agnostic agents of Cyber Radar are commonly used for monitoring cloud platforms.

Cloud Security

Cyber Radar provides security capabilities for Docker, whether they are running as hosts or containers, by monitoring their behavior and detecting threats, vulnerabilities, and anomalies. The Cyber Radar agent has built-in integration with Docker, allowing users to monitor images, versions, network configurations, and active containers.

Cyber Radar collects and continuously analyzes detailed information about execution time. For example, it alerts about containers running in administrator mode, vulnerable applications, a shell being executed within a container, changes in versions or images, and other potential threats.

Security Analytics

Το Cyber Radar χρησιμοποιείται για τη συλλογή, συγκέντρωση, κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων ασφαλείας, βοηθώντας τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις να εντοπίζουν εισβολές και απειλές.

Καθώς οι απειλές στον κυβερνοχώρο γίνονται όλο και πιο εξελιγμένες, απαιτείται παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και ανάλυση ασφαλείας για την ταχεία ανίχνευση και αποκατάσταση απειλών. Για το λόγο αυτό, ο ελαφρύς σε υπολογιστική δύναμη agent μας, παρέχει τις απαραίτητες δυνατότητες παρακολούθησης και ανταπόκρισης, ενώ ο server μας, παρέχει πληροφορίες για γνωστές απειλές και πραγματοποιεί την ανάλυση δεδομένων.

Intrusion Detection

Cyber Radar's agents scan monitored systems for malicious software, rootkits, and suspicious anomalies. They can detect hidden files, covert processes, or unregistered network users, as well as unusual reactions to system usage.

In addition to the agent's capabilities, the server employs a signature-based approach for intrusion detection, utilizing its regular expression engine to analyze collected log data and search for indicators of compromise.

Log Data Analysis

Cyber Radar's agents read operating system and application log files and securely forward them to a central administrator for analysis and storage based on predefined rules.

Cyber Radar's rules help you detect application or system errors, misconfigurations, attempted or successful malicious activities, policy violations, and a range of other security and operational issues.

File Integrity Monitoring

Το Cyber Radar παρακολουθεί το σύστημα σας εντοπίζοντας τις αλλαγές στο περιεχόμενο, τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία και τα χαρακτηριστικά των αρχείων που πρέπει να παρακολουθούνται. Επιπλέον, αναγνωρίζει εγγενώς τους χρήστες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ή την τροποποίηση αρχείων.

The file integrity monitoring capabilities can be used in conjunction with threat intelligence to detect threats or compromised hosts. Additionally, many compliance standards, such as PCI DSS, require file integrity monitoring as a security measure.

Vulnerability Detection

Cyber Radar's agents gather data from applications and send this information to the server, where it is correlated with constantly updated Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) databases. This process allows them to identify, if present, any known vulnerable software.

Η αυτοματοποιημένη αξιολόγηση για ευπάθειες στην ασφάλεια του συστήματος σας, βοηθά να εντοπίσετε τα αδύναμα σημεία και να λάβετε διορθωτικά μέτρα προτού οι επιτιθέμενοι τα εκμεταλλευτούν για να σαμποτάρουν την επιχείρησή σας ή να κλέψουν εμπιστευτικά δεδομένα.

Configuration Assessment

Το Cyber Radar παρακολουθεί τις ρυθμίσεις και τις παραμέτρους του συστήματος και των εφαρμογών για να διασφαλίσει ότι συμμορφώνονται με τις πολιτικές ασφαλείας, τα πρότυπα και τους οδηγούς hardening. Οι agents εκτελούν περιοδικές σαρώσεις για τον εντοπισμό εφαρμογών που είναι γνωστό ότι είναι ευάλωτες, δεν έχουν ενημερωθεί ή δεν έχουν ρυθμιστεί κατάλληλα.

Επιπλέον, οι έλεγχοι μπορούν να προσαρμοστούν, ώστε να συμβαδίζουν με τις επιθυμίες του οργανισμού σας ή της επιχείρησής σας. Οι ειδοποιήσεις περιλαμβάνουν συστάσεις για καλύτερη διαμόρφωση και προτάσεις που αντιστοιχίζονται με τους προτεινόμενους κανόνες.

Incident Response

Το Cyber Radar παρέχει ενεργές ανταποκρίσεις για την εκτέλεση διαφόρων αντιμέτρων για την αντιμετώπιση ενεργών απειλών, όπως ο αποκλεισμός της πρόσβασης σε ένα σύστημα από την πηγή της απειλής όταν πληρούνται ορισμένα κριτήρια.

Επιπλέον, το Cyber Radar μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την απομακρυσμένη εκτέλεση εντολών ή ελέγχων συστήματος, τον εντοπισμό στοιχείων παραβίασης (IOCs) και την αντιμετώπιση περιστατικών.

Regulatory Compliance

Το Cyber Radar παρέχει τους απαραίτητους ελέγχους ασφαλείας για να συμβαδίζει με τα πρότυπα και τους κανονισμούς του κλάδου. Αυτά τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με την επεκτασιμότητα και την υποστήριξη πολλαπλών πλατφορμών, βοηθούν τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις.

Cyber Radar is widely used by payment processing companies and financial institutions to meet the requirements of the Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS). Its web-based workspace provides reports and control panels that can assist in compliance with other regulations such as GDPR, NIST 800-53, GPG13, TSC SOC2, and HIPAA.

Cloud Security

Το Cyber Radar βοηθά στην παρακολούθηση της υποδομής cloud σε επίπεδο API, χρησιμοποιώντας μονάδες ενσωμάτωσης που είναι σε θέση να αντλούν δεδομένα ασφαλείας από γνωστούς παρόχους cloud, όπως το Amazon AWS, το Azure ή το Google Cloud.

Επιπλέον, το Cyber Radar παρέχει κανόνες για την αξιολόγηση της διαμόρφωσης του περιβάλλοντος cloud, εντοπίζοντας εύκολα τις αδυναμίες.

Containers Security

Το Cyber Radar θωρακίζει και Docker παρακολουθώντας τη συμπεριφορά τους και εντοπίζοντας απειλές, ευπάθειες και ανωμαλίες. Ο Cyber Radar Agent έχει εσωτερική ενσωμάτωση με το Docker, επιτρέποντας στους αναλυτές να παρακολουθούν εκδόσεις, ρυθμίσεις δικτύου και ενεργά containers.

Το Cyber Radar συλλέγει και αναλύει συνεχώς λεπτομερείς πληροφορίες για τον χρόνο εκτέλεσης. Για παράδειγμα, ειδοποιεί για containers που εκτελούνται σε λειτουργία διαχειριστή, ευάλωτες εφαρμογές, ένα shell που εκτελείται σε ένα container, αλλαγές σε εκδόσεις και άλλες πιθανές απειλές.

Ειδοποιήσεις και μέσω Push Notifications (Smartphones)

Το Cyber Radar παρέχει παρακολούθηση, ανίχνευση αλλά και ειδοποίηση για συμβάντα και περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια ενός συστήματος.

Active XDR protection from modern threats

Το Cyber Radar παρέχει στους αναλυτές ανάλυση και πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο. Τα active responces είναι διεξοδικά και περιλαμβάνουν αποκατάσταση σε συσκευές, ώστε τα προστατευμένα μηχανήματα να διατηρούνται καθαρά και λειτουργικά.

A comprehensive SIEM solution

Το Cyber Radar Security Information and Event Management (SIEM) παρέχει παρακολούθηση, ανίχνευση και ειδοποίηση για συμβάντα και περιστατικά που απειλούν την ασφάλεια ενός συστήματος.

Επικοινωνήστε μαζί μας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας και θα σας καθοδηγήσουμε στην καλύτερη λύση!